Cosmoscow • Paperworks Gallery
September 15 – 17 2023
     
  Sign in

Paperworks Gallery

Artists presented at Cosmoscow: Yuri Albert, Valery Chtak, Sergey Sapozhnikov, Vladimir Dubossarsky & Alexander Vinogradov.

  • Sergey Sapozhnikov. Untitled (from series "Withdrawal*), 2007. Photo, hand print. 154 x 124 cm
    Sergey Sapozhnikov. Untitled (from series "Withdrawal*), 2007. Photo, hand print. 154 x 124 cm