Cosmoscow • XL Gallery
September 27 – 29 2024
     
  Sign in

XL Gallery

Artists presented at Cosmoscow: ABC, Alex Buldakov, Anna Jermolaewa, Constantin Zvezdochotov, Oleg Kulik, Irina Korina, Mikhail Kosolapov, Igor Makarevich, Vladislav Mamyshev-Monroe, Igor Moukhin, Boris Orlov, Viktor Pivovarov, Bluesoup group, Aristarkh Chernyshev, Sergei Shekhovtsov, Alexey Shulgin, Valery Ulymov.

  • Irina Korina. Night Charge, 2008. Installation. 520 x 250 × 200 cm. Courtesy XL Gallery
    Irina Korina. Night Charge, 2008. Installation. 520 x 250 × 200 cm. Courtesy XL Gallery